[TRANS] 160708 Hunan Gongqing's Weibo Update: 'Zhang Yixing holding the Post of being Ghongqing's Hunan Ambassador..'Powered by Blogger.